Arvot

Reilu peli

Kaikessa toiminnassa noudatetaan Reilun pelin periaatteita, jotka ovat

  • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • Vastuu kasvatuksesta
  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta.

Kunnioitus

Perustana kaikelle on kunnioittaminen toinen toisiamme kohtaan rodusta, iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaista tai kansallisuudesta riippumatta. Lisäksi kunnioitusta edellytetään lajin perinteitä sekä kattojärjestö IFMA:n sääntöjä ja määräyksiä kohtaan.

Perinteet/traditio

Vaalitaan lajin historiallisia perinteitä sekä kaikkia urheilulle ominaisia kulttuurinäkökohtia ja tapoja.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Jokaisella on tasavertainen mahdollisuus harrastamiseen, kilpailemiseen, vaikuttamiseen ja näkymiseen.

Turvallisuus ja terveellisyys

Taataan turvallinen ja syrjimätön ympäristö, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia.

Tuloksellisuus ja laatu

Edistetään laadukasta toimintaa valmentamisessa, kilpailemisessa ja muissa tehtävissä lajin parissa.

 

Suomen Muaythai liiton arvot pohjautuvat Olympiakomitean ja kattojärjestö IFMA:n arvoihin.