Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Thainyrkkeilyn arvomaailma ja reilu peli

Suomen Muaythai-liiton (SMTL) toiminta ja yleisemminkin thainyrkkeilykulttuuri Suomessa on epäpoliittista, mutta aatteellista. Kantavat ja yhdistävät aatteet ovat reilu peli, thainyrkkeily ja liikunnallisuus. Thainyrkkeily on lähtökohtaisesti moni-kulttuurista, sekä aatteellisesti ja uskonnollisesti vapaamielistä, sillä lajin emä-maassa samoin kuin runsaassa kansainvälisessä kanssakäymisessä erilaisuus on aina ollut lähtökohta. Yhdistävä tekijä on thainyrkkeily, sen harjoittelu ja siinä yhteisillä säännöillä kilpaileminen. Samoin naisten ja miesten välinen tasa-arvo on lajikulttuurille luontaista, sillä harrastajakunnasta ja liiton toimihenkilöistä noin puolet on naisia. Tätä pidetään lajin piirissä luonnollisena eikä se ole vaatinut erityisiä toimenpiteitä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset vaativat kuitenkin jatkuvaa tarkkailua, joten tilannetta seurataan kyselyillä ja suunnitelmaa säännöllisesti päivittämällä.

Suomen Muaythai-liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on tehty Suomen lainsäädännön perusteella ja SMTL:n jäsenseuroille tehdyn kyselyn pohjalta.

Lainsäädäntö ja käsitteet
Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on edistää:
1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa;
2) väestön hyvinvointia ja terveyttä;
3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;
4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta;
6) huippu-urheilua;
7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; sekä
8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii yllä esitetyn ja lain 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudes-taan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, tervey-dentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Tämän lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
Tätä lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa.

Tasa-arvolaki (609/1986)
Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämäs-sä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun pe-rustuva syrjintä.

Lait löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.finlex.fi

Suomen Muaythai -liitto sitoutuu kaikessa toiminnassaan noudattamaan mainittujen lakien tavoitteita, tarkoitusta ja henkeä, samoin kuin pyrkii toimimallaan osoittamaan olevansa valtionapukelpoinen yhdistys.

Reilun pelin periaatteet

Suomen Muaythai -liitto noudattaa toiminnassaan Reilun pelin periaatteita, joita ovat

1.Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
2.Vastuu kasvatuksesta
3.Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
4.Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
5.Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Syrjintään ja häirintään puuttuminen

SMTL noudattaa kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuusperiaatetta, ja samoin sen jäsenseurojen edellytetään noudattavan samoja periaatteita. Liitto tarjoaa tarvittaessa asiantuntija-apua tai voi toimia välittäjänä mahdollisissa kiistakysymyksissä.

SMTL perusti vuonna 2020 yhdenvertaisuus ja tasa-arvo valiokunnan, jota johtaa Petra Martinez. Epäilyt jäsenseurojen rikkeistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa käsittelee ja sanktioi liiton hallitus.

Seuranta, arviointi ja päivittäminen

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja siihen liittyviä tekijöitä seurataan säännöllisesti saatujen palautteiden ja jäsenistölle tehtävien kyselyiden perusteella ja päivitetään vuosittain.

IFMA_kuva
Kuva: IFMA