Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Thainyrkkeilyn arvomaailma ja reilu peli

Suomen Muaythai-liiton (SMTL) toiminta ja yleisemminkin thainyrkkeilykulttuuri Suomessa on epäpoliittista, mutta aatteellista. Kantavat ja yhdistävät aatteet ovat reilu peli, thainyrkkeily ja liikunnallisuus. Thainyrkkeily on lähtökohtaisesti moni-kulttuurista, sekä aatteellisesti ja uskonnollisesti vapaamielistä, sillä lajin emä-maassa samoin kuin runsaassa kansainvälisessä kanssakäymisessä erilaisuus on aina ollut lähtökohta. Yhdistävä tekijä on thainyrkkeily, sen harjoittelu ja siinä yh-teisillä säännöillä kilpaileminen. Samoin naisten ja miesten välinen tasa-arvo on lajikulttuurille luontaista, sillä harrastajakunnasta ja liiton toimihenkilöistä noin puolet on naisia. Tätä pidetään lajin piirissä luonnollisena eikä se ole vaatinut eri-tyisiä toimenpiteitä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset vaativat kuitenkin jatkuvaa tarkkailua, joten tilannetta seurataan kyselyillä ja suunnitelmaa säännöl-lisesti päivittämällä.

Suomen Muaythai-liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on tehty Suomen lainsäädännön perusteella ja SMTL:n jäsenseuroille tehdyn kyselyn pohjalta.

Lainsäädäntö ja käsitteet
Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on edistää:
1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa;
2) väestön hyvinvointia ja terveyttä;
3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;
4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta;
6) huippu-urheilua;
7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; sekä
8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii yllä esitetyn ja lain 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudes-taan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, tervey-dentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Tämän lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
Tätä lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa.

Tasa-arvolaki (609/1986)
Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämäs-sä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun pe-rustuva syrjintä.

Lait löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.finlex.fi

Suomen Muaythai -liitto sitoutuu kaikessa toiminnassaan noudattamaan mainittujen lakien tavoitteita, tarkoitusta ja henkeä, samoin kuin pyrkii toimimallaan osoittamaan olevansa valtionapukelpoinen yhdistys.

Reilun pelin periaatteet

Suomen Muaythai -liitto noudattaa toiminnassaan Reilun pelin periaatteita, joita ovat

1.Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
2.Vastuu kasvatuksesta
3.Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
4.Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
5.Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Tarkemmin ja alkuperäisinä periaatteet ja tavoitteet:
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTEvMjIvMTNfMTBfNTZfNTAxX1JlaWx1UGVsaV9hc2lha2lyamEucGRmIl1d/ReiluPeli_asiakirja.pdf

Syrjintään ja häirintään puuttuminen

SMTL noudattaa kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuusperiaatetta, ja samoin sen jäsenseu-rojen edellytetään noudattavan samoja periaatteita. Liitto tarjoaa tarvittaessa asiantuntija-apua tai voi toimia välittäjänä mahdollisissa kiistakysymyksissä. Epäilyt jäsenseurojen rikkeistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa käsittelee ja sanktioi liiton hallitus.

Seuranta, arviointi ja päivittäminen

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja siihen liittyviä tekijöitä seurataan säännöllisesti saatujen pa-lautteiden ja jäsenistölle tehtävien kyselyiden perusteella ja päivitetään vuosittain syyskokouksen yhteydessä.

IFMA_kuva
Kuva: IFMA